องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เลขที่ 89/8 หมู่ที่ 1 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 :: WWW.LHORYUNG.GO.TH ::

นายกุศล ทนังผล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

093-6095868

  • วิสัยทัศน์

    “โครงสร้างพื้นฐานสะดวก การศึกษาเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนน่าอยู่”

ข่าวสารชาวอบต.หล่อยูง

กิจกรรมชาวอบต.หล่อยูง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.หล่อยูง เราดูแล

10
หมู่
-
ประชากร
95
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)