จดหมายข่าว
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566
15 สิงหาคม 2566

3116


วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง