บทบาทเจ้าหน้าที่
การบริหารส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
25 ตุลาคม 2566

0


            

 

1.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

          1.1  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  7)

          1.2  หัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป  6)

          1.3  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

          1.4  บุคลากร

          1.5  นิติกร

          1.6  นักพัฒนาชุมชน

          1.7  เจ้าพนักงานธุรการ

          1.8  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

          หน้าที่

                   สำนักงานปลัด  มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ  งานบริหารทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  งานส่งเสริมปศุสัตว์  งานสังคมสงเคราะห์  และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 

2.ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

          2.1  นักบริหารงานคลัง

          2.2  นักวิชาการเงินและบัญชี

          2.3  เจ้าหน้าที่พัสดุ

          2.4  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

หน้าที่

                   ส่วนการคลัง  มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ  งานการเงินและบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

3.ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

          3.1  ผู้อำนวยการกองช่าง  7

          3.2  นายช่างโยธา

          3.3  ช่างโยธา

          หน้าที่

                   ส่วนโยธา  มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ  งานก่อสร้าง  งานออกแบบ  ควบคุมอาคารและผังเมือง  งานประสานสาธารณูปโภค  และงานส่งเสริมการเกษตร

 

4.ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

          4.1  นักบริหารการศึกษา

          4.2  นักวิชาการศึกษา

          หน้าที่

                   ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา  และกิจการโรงเรียน  และงานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม