ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
3136
15 สิงหาคม 2566

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง