ประกาศ/คำสั่ง
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ปฏิบัติราชการแทน
26 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ปฏิบัติราชการแทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
30 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
17 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
17 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
26 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
19 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
8 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
29 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
18 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
18 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
18 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
1 กรกฎาคม 2563

0


เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารแนบ
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
1 กรกฎาคม 2563

0


เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารแนบ
เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563
27 ธันวาคม 2562

0


เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563
27 ธันวาคม 2562

0


เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563
27 ธันวาคม 2562

0


 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563
27 ธันวาคม 2562

0


เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
11 ธันวาคม 2562

0


เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เอกสารแนบ
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
22 พฤษภาคม 2562

0


เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ