Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
นายสถิตย์ รัตนฉวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก 087-886-6285
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 คำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๔)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 6 คน
ประกาศวันที่  6 มกราคม 2564

คำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๑ / ๒๕๖๔  เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๔) สาระสำคัญ ดังนี้               

๑.ให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เป็นการชั่วคราว ดังนี้   

๑.๑ สถานที่เล่นการพนัน เช่น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามม้า หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน   

๑.๒ ถนนคนเดิน หรือตลาดนัดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว   

๑.๓ ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์  คาราโอเกะ สถานบันเทิง เปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาของวันเดียวกัน     

๑.๔ ให้สถานประกอบการ หรือร้านค้าทุกแห่ง ที่มีการจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึงเวลา        ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน     

๒. กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้   ให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือ  หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีการรวมกันของประชาชนจำนวนมาก หมั่นล้างมือ และสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ  เมื่อเข้ารับบริการในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   

3.ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันครู และกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และคงมาตรการลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า ออก จังหวัดพังงา ทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมาย และหลบหนีเข้าเมือง

5. ให้ผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจ การคมนาคม สถานีขนส่ง สนามกีฬา สถานบริการ สถานบันเทิง ที่สาธารณะ ตลาดสด ตลาดนัด หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จัดให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นๆโดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน  ควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด  5.ให้คณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดกิจการ/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๑๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกตรวจ สถานประกอบการ และให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

6. ให้อำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด อำเภอคุระบุรี  อำเภอกะปง และอำเภอเกาะยาว จัดให้มีด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

7.. กำหนดมาตรการการเข้า ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้ กรณี พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด    ในเขตเทศบาล รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล หรือประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ทราบ  นอกเขตเทศบาลจังหวัดพังงา รายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม หรือมาตรการกักกันตัว ๑๔ วัน ในที่พักอาศัย หากมีอาการป่วยต้องแจ้ง รพ/รพ.สต. ภายใน ๓ ชั่วโมง นับแต่มีอาการและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในลำดับถัดไปยกเว้นผู้มีเหตุจำเป็น เช่นบุคคลที่มาจาก State Quarantine, Local Quarantine หรือ มีหลักฐานรับรองว่าผ่านการกักตัวมาแล้ว หรือ มีเหตุจำเป็นอื่น ๆ เช่น เพื่อการพบแพทย์การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาลตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณี พื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุม ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุม ที่มาพำนักในเขตเทศบาลจังหวัดพังงา ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล หรือประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ทราบ สำหรับผู้ที่มาพำนักนอกเขตเทศบาลจังหวัดพังงา ให้ไปรายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ทราบ และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร งดการไปในที่สาธารณะ            หรือสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ      เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)                  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาลที่อยู่ในท้องที่         ภายใน ๓ ชั่วโมง และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในลำดับถัดไป กรณี พื้นที่สีเหลือง หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง    ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเหลือง หรือ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ที่มาพำนัก ในเขตเทศบาลจังหวัดพังงา ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล หรือประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ทราบ นอกเขตเทศบาลจังหวัดพังงา ให้ไปรายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค       อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐ % เน้นการทำความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น และ Scan Application ไทยชนะ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ             หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาล      ที่อยู่ในท้องที่ภายใน ๓ ชั่วโมง และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ         ในลำดับถัดไป กรณี พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวัง  ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวัง ที่มาพำนักในจังหวัดพังงา ไม่ต้องกักกันตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด้ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่3-15 มกรา 64

 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
   ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140  โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs