Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
นายสถิตย์ รัตนฉวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก 087-886-6285
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 17 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมุ่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 69) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลาหมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 65) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 72) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 10 ก.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50) 10 ก.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42) ธ.ค.
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) ธ.ค.
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) ธ.ค.
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot ln-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง (ดู : 30) ธ.ค.
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement ln-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง (ดู : 30) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลติกส์ (ดู : 31) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 31) ธ.ค.
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 33) ธ.ค.
จัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ (ดู : 31) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชุดเคลื่้อนที่เร็วบรรเทาภัยพิบัติประจำตำบล (ดู : 31) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนถนหินคลุก ถนนสายนาหลวง-บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 28) ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 28) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัด จ้างรถบัสปรับอากาศชั้นเดียวไม่น้อยกว่า32 ที่นั่ง ในการเดินทางในฌครงการประชุม อบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) ธ.ค.
ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง (ดู : 30) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 31) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ๊ PAVEMANT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) ธ.ค.
รายงานผลการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจนาจรพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต (ดู : 30) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ 10 บ้านหบ่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) ธ.ค.
รายงานผลการคำนวณราคากลาง (ดู : 28) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ 10 ต.หล่อยูง (ดู : 37) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 31) ธ.ค.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 29) ธ.ค.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 31) ธ.ค.
ขอความเห็นชอบราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (ดู : 28) ธ.ค.
รายงานผลการคำนวณราคากลาง (ดู : 29) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสนามการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเด้นท์ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก ประจำปี (ดู : 28) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิดจราจรพาราแอสฟัสดิกคอรกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING สายบ้านแหลมหิน-บ้านเกาะแรด หมู่ที่ ๖ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิดจราจรพาราแอสฟัสดิกคอรกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๖ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๖ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 29) ธ.ค.
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่01/2561 การจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสติกคอนกรีก โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLNG สายบ้านแหลมหิน-บ้านเกาะแรด หมู่ที่6 ตำบลหล่อยูง (ดู : 28) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายบ้านแหลมหิน-บ้านเกาะแรด หมู่ที่6 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี PAVAMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ ๓ , หมู่ ๖ (ดู : 30) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี PAVAMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะเเรด หมู่ ๖ (ดู : 29) ธ.ค.
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 29) ธ.ค.
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 29) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างศาลาท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 (ดู : 29) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ หมู่ที่ 8 (ดู : 26) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปั้มน้ำมัน หมู่ที่ 4 (ดู : 29) ธ.ค.
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแหลมหิน-บ้านเกาะแรด หมู่ที่ 6 (ดู : 29) ธ.ค.
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3,6 (ดู : 31) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลางแบบหอถังสูง หมู่ที่ 3 (ดู : 28) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
   ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140  โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs