Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
นายกุศล ทนังผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศเรียกประชุมสภา
  นัดประชุมสภา
  ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก 093-6095868
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 14) 24 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 6) 16 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ตินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 15) 1 พ.ย. 2565
แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 10) 28 ต.ค. 2565
ประกาศให้ใช้แผนปฎิบัติการในการปป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง พ.ศ. 2564-2570 (ดู : 11) 26 ต.ค. 2565
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามที่กฏหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 (ดู : 23) 19 ต.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 11) 18 ต.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กันยายน 2565 (ดู : 9) 6 ต.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กันยายน 2565 (ดู : 15) 6 ต.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาน (ดู : 15) 6 ต.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 15) 6 ต.ค. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 (ดู : 32) 30 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศราษกิจพอเพียง (ดู : 24) 5 ส.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกเเรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 (ดู : 34) 3 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรัยเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 32) 3 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 30) 3 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 58) 25 ก.ค. 2565
รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา (ดู : 50) 12 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 47) 1 ก.ค. 2565
ขอเชิญชวนทุกท่าน ช่วยกันลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) (ดู : 108) 27 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565-8 กรกฎาคม 2565 (ดู : 36) 22 มิ.ย. 2565
📢ประกาศบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 32) 15 มิ.ย. 2565
📢ประชาสัมพันธ์...การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จ่ายช้า มีค่าปรับ และเงินเพิ่ม หากไม่ติดต่อชำระภายในเดือนมิถุนายน 2565 จะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่มด้วย ดังนี้" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หล่อยูง โทร 076-494319 (ดู : 34) 9 มิ.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 38) 31 พ.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 31) 31 พ.ค. 2565
รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 36) 31 พ.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 65) 2 พ.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 48) 2 พ.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 46) 5 เม.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 50) 5 เม.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 47) 5 เม.ย. 2565
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 48) 31 มี.ค. 2565
เเจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 45) 16 มี.ค. 2565
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 60) 7 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกเเรกเกิด (ดู : 60) 1 มี.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 57) 1 มี.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการ (ดู : 53) 1 มี.ค. 2565
เเจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 58) 1 มี.ค. 2565
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง 16-28 ก.พ. 65 (ดู : 54) 15 ก.พ. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565 (ดู : 57) 31 ม.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 (ดู : 56) 31 ม.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 65) 31 ม.ค. 2565
เเจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 79) 17 ม.ค. 2565
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 82) 17 ม.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายกุศล ทนังผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงได้แถลงนโยบายในทีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงพร้อมทั้งแต่ตั้งทีมบริหารอบต.หล่อยูงอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้งให้นายสุระศักดิ์ สิทธิศักดิ์ เป็นรองนายกอบต.คนที่1,นายอุทัย แสงบุญ เป็นรองนายกคนที่ 2และนายรณชัย ทอดทิ้งเป็นเลขานุการนายก (ดู : 88) 10 ม.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 70) 4 ม.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 69) 4 ม.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 78) 4 ม.ค. 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่อบต.หล่อยูงลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ***ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัย จราจร*** #ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะค่ะ #ด้วยความห่วงใยจากอบต.หล่อยูง (ดู : 86) 29 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (ดู : 81) 22 ธ.ค. 2564
การยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อนเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 77) 22 ธ.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างติดต่อรับชำระภาษี ได้ที่ อบต.หล่อยูง กองคลัง จัดเก็บรายได้ โทร 076-494319 (ดู : 100) 20 ธ.ค. 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 81) 16 ธ.ค. 2564
เเจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 80) 16 ธ.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกเเรกเกิด (ดู : 80) 7 ธ.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 85) 7 ธ.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการ (ดู : 107) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศ แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 81) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศวัน เวลา และสถานที่รับถุงยังชีพของผู้ได้รับความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิท 19 (ดู : 88) 24 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้ถุงยังชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 (ดู : 89) 23 พ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
   ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140  โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
E-mail Address : lhoryung.phangnga82140@gmail.com
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs