Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
นายสถิตย์ รัตนฉวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก 087-886-6285
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอความร่วมมือเตรียมตัวก่อนถึงด่าน ไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 3) 14 ม.ค. 2564
ครม.ขยายโครงการผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเลื่อนเดินทางได้ถึง เม.ย 64 (ดู : 2) 12 ม.ค. 2564
ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงา แสดงภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ และแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในจังหวัดพังงา ให้ติดตั้งและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” #ร่วมด้วยช่วยกัน #รับผิดชอบตนเอง #รับผิดชอบสังคม #พังงาต้องรอด #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน (ดู : 7) 11 ม.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ดู : 5) 11 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๔) (ดู : 6) 6 ม.ค. 2564
12 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะสัมผัสแล้วต้องรีบล้างมือ (ดู : 7) 6 ม.ค. 2564
มาตรการ การเข้า-ออกจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 3-15 มกราคม 2564 และแนวทางปฏิบัติ เมื่อต้องกักตัวเอง 14 วัน (ดู : 5) 6 ม.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 6) 5 ม.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 8) 5 ม.ค. 2564
แจ้งผู้ที่มีความเสี่ยง... #ช่วงมีสาระ #โควิด19 (ดู : 4) 1 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ฉบับที่ 13 โดยให้ยกเลิกฉบับที่ 12 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 (ดู : 11) 30 ธ.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง งดจัดกิจกรรม " งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 " ในวันที่ 9 มกราคม 2564 (ดู : 4) 30 ธ.ค. 2563
มาตรการของจังหวัดพังงา ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3994 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 (ดู : 10) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 5(326/2563) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2563) (ดู : 9) 24 ธ.ค. 2563
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00- 12.00 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต ตามโครงการ (ดู : 8) 24 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โทรศัพท์สายด่วน1300 (ดู : 11) 21 ธ.ค. 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 14) 20 ธ.ค. 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 10) 20 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 18) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) (ดู : 6) 15 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 12) 15 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 31) 8 ธ.ค. 2563
คำสั่งจังหวัดพังงาฉบับล่าสุด ##คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3730/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 63 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม - 15 มกราคม 64 ## 1.ขอให้คนพังงาใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน 2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ให้ไปรายงานตัวและเฝ้าระวังอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน 3 คนพังงา เดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคแล้วกลับมาพังงา ต้องรายงานตัวกับ จนท. (ดู : 13) 7 ธ.ค. 2563
คนไทยได้เฮ "คนละครึ่งเฟส2" เคาะแล้ว เพิ่มวงเงิน 4,500 บาท ส่วนเฟสแรกรับเพิ่มอัตโนมัติ 1,500 บาท กระทรวงการคลัง จะให้สิทธิกับประชาชนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 4,500 บาท (ดู : 14) 3 ธ.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 13) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ดู : 10) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 อง๕ืการบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ดู : 10) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ดู : 11) 18 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโน/สำรวจ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 9) 17 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งฯ (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ (ส.ถ./ผ.ถ.4/5) (ดู : 10) 13 พ.ย. 2563
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย-ปี2563 (ดู : 5) 10 พ.ย. 2563
เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ดู : 16) 5 พ.ย. 2563
ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 24) 4 พ.ย. 2563
Street food ของประเทศไทยมีชื่อเสียงและขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย ราคาย่อมเยา ร้านค้าควรใส่ใจเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป (ดู : 18) 3 พ.ย. 2563
ไวรัส RSV…ไวรัสร้ายที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้จัก อาการของโรค RSV อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV บางอย่างอาจคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้ (ส่วนใหญ่ไข้ไม่สูงนัก) ไอ จาม แต่ก็มีอาการที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและสงสัยว่าลูกอาจได้รับเชื้อไวรัส RSV เช่น - หอบเหนื่อย - หายใจเร็ว หายใจแรง - หายใจครืดคราด - ตัวเขียว - มีเสียงหวีดในปอด (จากการที่เยื่อบุทางเดินหายใจบวมอักเสบและหลอดลมหดตัว) - มีเสมหะมาก - ไอ (ดู : 16) 3 พ.ย. 2563
การใช้แอป เป๋าตัง สำหรับโครงการคนละครึ่ง 💙 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ - รัฐบาลสนับสนุน 50 % โดยให้เป็นสิทธิคนละครึ่ง - รับสิทธิไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ - ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563 (ดู : 19) 3 พ.ย. 2563
เรื่อง การถอดถอยรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 (ดู : 14) 27 ต.ค. 2563
กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว ❄️ ชี้ไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 อาการคล้ายกัน (ดู : 11) 27 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 19) 26 ต.ค. 2563
สาระน่ารู้ (ดู : 14) 21 ต.ค. 2563
เรื่อง งดจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ณ บ้านบากัน (ดู : 20) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง งดจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ดู : 20) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 14) 19 ต.ค. 2563
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ➡️ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิที่สามารถมาลงทะเบียนได้ ➡️ การจ่ายเงินอุดหนุนฯ จ่าย 600 บาทต่อคนต่อเดือน (ดู : 19) 14 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในงานประเพณีถือศีลกินผัก วันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 (ดู : 18) 6 ต.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 22) 5 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 27) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 20) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลางเพื่อซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 9 ตุลาคม 2563 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 (ดู : 16) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 18) 30 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 23) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลางเพื่อซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ดู : 22) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานจ้าง (ดู : 43) 18 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 51) 15 ก.ย. 2563
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 21) 10 ก.ย. 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 37) 10 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 (ดู : 33) 10 ก.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 27) 3 ก.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 42) 3 ก.ย. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 19) 31 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
   ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140  โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs