Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
นายสถิตย์ รัตนฉวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก 087-886-6285
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2255/2564 มาตรการสำหรับการเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา (ดู : 0) 31 ก.ค. 2564
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 0) 24 ก.ค. 2564
สถานการณ์ COVID 2019 ในประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ดู : 1) 21 ก.ค. 2564
แผนที่แสดงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.00 น. (ดู : 2) 20 ก.ค. 2564
แจ้งเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 (ดู : 12) 15 ก.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564 (ดู : 2) 15 ก.ค. 2564
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง (ดู : 2) 15 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 4) 13 ก.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน COVID-19 อำเภอตะกั่วทุ่ง การเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มแรก ระหว่างวันที่ 7-30 มิถุนายน 2564 (ดู : 9) 7 ก.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศจากโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งจะให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เพื่อออกใบรับรองผลการตรวจ เฉพาะผู้ที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองการปฎิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือ นายจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดพังงา เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ (ดู : 5) 7 ก.ค. 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 5) 1 ก.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 6) 1 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศเลื่อนกำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 4) 1 ก.ค. 2564
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 5) 1 ก.ค. 2564
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 3) 30 มิ.ย. 2564
เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง (ดู : 5) 28 มิ.ย. 2564
เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-23/2564 (ดู : 4) 24 มิ.ย. 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สื่อสารการขยายเวลาและขอบเขต (ดู : 7) 17 มิ.ย. 2564
เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง (ดู : 9) 17 มิ.ย. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ดู : 5) 8 มิ.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 15) 1 มิ.ย. 2564
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 20) 27 พ.ค. 2564
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 28) 21 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ "พลังใจ ๙๙ บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" (ดู : 20) 19 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอใบรับรองการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดพังงาได้ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ดู : 26) 19 พ.ค. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 39) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 23) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 11) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 10) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเต็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 16) 14 พ.ค. 2564
ขอเชิญชวนชาวตำบลหล่อยูง ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน โควิด 19 ผ่าน ทางไลน์หมอพร้อม /สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน/อสม.ในพื้นที่ของท่าน (ดู : 16) 14 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 13) 13 พ.ค. 2564
โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce (ดู : 12) 13 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารว่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 14) 29 เม.ย. 2564
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 35) 23 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 43) 19 เม.ย. 2564
ยกเลิกคำสั่งที่ 1092/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 และให้ใช้คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1139../2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้ 22-30 เมษายน 2564 (ดู : 47) 17 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 28) 5 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 21) 5 เม.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 (ดู : 22) 26 มี.ค. 2564
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 #ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-8 มิถุนายน 2564 และเริ่มการออกกำลังกายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564-8 มิถุนายน 2564 (ดู : 16) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง อบต.หล่อยูงขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลพร้อมพนักงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค (ดู : 32) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง การเปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 61 (ดู : 26) 18 มี.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ปี 2564 (ดู : 18) 9 มี.ค. 2564
เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ดู : 20) 5 มี.ค. 2564
อบต.หล่อยูง ส่ง วันนี้ เวลา 14:03 น. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 19) 2 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 17) 2 มี.ค. 2564
ขอให้ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 17) 18 ก.พ. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45-46/2563 (ดู : 19) 10 ก.พ. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2564 (ดู : 23) 9 ก.พ. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "บทความด้านกฎหมาย"ของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา (ดู : 22) 8 ก.พ. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง (ดู : 41) 3 ก.พ. 2564
ขอความร่วมมือสนับสนุนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ (ดู : 28) 1 ก.พ. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 24) 1 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 30) 1 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 33) 1 ก.พ. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 25) 1 ก.พ. 2564
เปิดลงทะเบียนพร้อมกัน คนละครึ่งรอบใหม่ 20 ม.ค.นี้ (ดู : 31) 19 ม.ค. 2564
การขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 29) 18 ม.ค. 2564
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะกั่วทุ่ง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านบางจัน หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 31) 18 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
   ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140  โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
E-mail Address : lhoryung.phangnga82140@gmail.com
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs