Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
นายสถิตย์ รัตนฉวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศเรียกประชุมสภา
  นัดประชุมสภา
  ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก 087-886-6285
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 :: WWW.LHORYUNG.GO.TH ::  


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประกาศวัน เวลา และสถานที่รับถุงยังชีพของผู้ได้รับความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิท 19 (ดู : 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้ถุงยังชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 (ดู : 5)
⚠️อย่าลืม แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ 👉ทางระบบออนไลน์ ✅ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือ ✅ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 ) (ดู : 4)
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหล่อยูงที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง 📌ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 📌 ⏰เวลา 08.00 -17.00 น. ✅ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ #ชาวตำบลหล่อยูงพร้อมใจไปเลือกตั้ง #สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส (ดู : 5)
เลือกตั้ง (ดู : 4)
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 6)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 0)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างทำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ (กล่องอะครีลิคใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40)
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานป้นงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลหล่อยูงและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาดการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาหล่อยูง --------------------------------- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่อบต.หล่อยูงลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาหล่อยูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 203)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 145)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานพัฒนาชุมชน) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 200)
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลืกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 158)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 178)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 124)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
"นครบางจัน" จุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ในตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม มีชายหาดสะอาด หากมองไปอีกฝั่งของทะเลจะเป็นเกาะภูเก็ต ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถล่องเรือ เพลิดเพลินกับการพายเรือคายัค หรือหาหอยสดๆ ได้ในช่วงเวลาน้ำทะเลลง เพื่อนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
จองคิวขอรับบริการออนไลน์
อบต.หล่อยูง
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
   ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140  โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
E-mail Address : lhoryung.phangnga82140@gmail.com
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs