Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
นายสถิตย์ รัตนฉวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก 087-886-6285
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 :: WWW.LHORYUNG.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ขอความร่วมมือเตรียมตัวก่อนถึงด่าน ไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 3)
ครม.ขยายโครงการผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเลื่อนเดินทางได้ถึง เม.ย 64 (ดู : 2)
ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงา แสดงภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ และแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในจังหวัดพังงา ให้ติดตั้งและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” #ร่วมด้วยช่วยกัน #รับผิดชอบตนเอง #รับผิดชอบสังคม #พังงาต้องรอด #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน (ดู : 7)
แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ดู : 5)
คำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๔)  (ดู : 6)
12 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะสัมผัสแล้วต้องรีบล้างมือ (ดู : 7)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมุ่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 69)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลาหมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 65)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 72)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา-พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ ท่านุ่น อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 87)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 64)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานพัฒนาชุมชน) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 82)
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลืกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 73)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 80)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 47)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
"นครบางจัน" จุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ในตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม มีชายหาดสะอาด หากมองไปอีกฝั่งของทะเลจะเป็นเกาะภูเก็ต ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถล่องเรือ เพลิดเพลินกับการพายเรือคายัค หรือหาหอยสดๆ ได้ในช่วงเวลาน้ำทะเลลง เพื่อนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
   ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140  โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs